Idősotthonba bekerülés feltételei

Idősotthonba bekerülés feltételei

Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni.

A SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK KÖZÉ TARTOZÓ ÁPOLÁST, GONDOZÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek teljes körű ellátásáról GONDOSKODNAK FELTÉVE, HOGY ELLÁTÁSUK MÁS MÓDON NEM OLDHATÓ MEG. AZ ÁPOLÁST GONDOZÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK TIPUSAI :

  • idősek otthona
  • pszichiátriai betegek otthona
  • szenvedélybetegek otthona
  • fogyatékos személyek otthona
  • hajléktalanok otthona.

Joghely: 1993 évi III. törv. 67-71/B.§-a, 114-119/B.§-ai, 1/2000.(I.7) SzCsM rend. 63-67 §-ai, 9/1999.(XI.24) SzCsM rend. 36/2007.(XII.22) SZMM rend.

Jogosulsági feltételek

IDŐSEK OTTHONÁBAN az a személy gondozható – aki napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel vagy a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülménnyel rendelkezik, ÉS – rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, ÉS – a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte. IDŐSEK OTTHONÁBAN ELLÁTHATÓ AZ A 18. ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTT SZEMÉLY IS, amennyiben ellátása más típusú, ápolást gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható – aki betegsége, vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes ÉS – a fentiekben felsorolt gondozási szükséglettel rendelkezik. IDŐSEK OTTHONÁBA a fenti feltételekkel rendelkező személlyel az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója a gondozási szükséglet hiányában is felvehető. A FÉRŐHELYSZÁM LEGFELJEBB 15%-áig – a 4 órát meg nem haladó gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését. A GONDOZÁSI SZÜKSÉGLET VIZSGÁLATÁT az intézményvezető végzi el az ellátást igénylő idősotthoni ellátás iránti kérelme alapján. Beutaló határozat esetében a vizsgálatot a beutaló szerv kezdeményezi a határozat hozatalát megelőzően az intézményvezetőnél.

Hogyan lehet soron kívül bekerülni idősotthonba?

A soron kívüli ellátás biztosítását különösen az alapozza meg, ha az igénybe vevő

  • önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna, és ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás biztosításával sem oldható meg;
  • a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli elhelyezése indokolt;
  • szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé;
  • kapcsolata vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul megromlott, és a további együttélés életét, testi épségét veszélyezteti.