Nyugdíj- és özvegyi nyugdíj

Nyugdíj- özvegyi nyugdíj

Fontos tudni, hogy amennyiben elhunyt hozzátartozónk nyugdíjas volt, a halál napját magába foglaló hónap végéig esedékes ellátás/nyugdíj megilleti. Azaz arra a hónapra még a teljes nyugdíj jár, amikor még életben volt az elhunyt.
Tehát például, ha január 13-án történt a haláleset,
a teljesen jogszerűen átvett, január 12-én folyósított nyugdíjat nem kell visszafizetni még részben sem.
A nyugdíj felvételéhez, amennyiben az még a tárgy hónapban nem érkezett meg, szükség van a haláleset bejelentésére, amit az együtt élő hozzátartozó tehet meg az alábbi bejelentő lapon.

https://e-ugyintezes.onyf.hu/PDF/B06.pdf?rnd=0.7295235903002322

A fel nem vett ellátást a nyugdíjassal (járadékossal) annak elhalálozásakor közös háztartásban együtt élt házastársa, gyermeke, unokája, szülője, nagyszülője, testvére igényelheti – ebben a meghatározott, egymást követő sorrendben, a halálesetet követő egy éven belül -, ezek hiányában pedig az örökös a hagyatéki végzés jogerőssé válása napjától számított egy éven belül. Az együtt élt családtag részéről az igényléshez elegendő egy erre a célra rendszeresített nyilatkozat kitöltése, amelyből megállapítható a rokoni kapcsolat, az egy háztartásban történt együttélés, továbbá tartalmazza az elhunyt adatait, az ellátásának folyósítási törzsszámát. 

https://e-ugyintezes.onyf.hu/PDF/N07.pdf?rnd=0.8053336013108492

Örökös részére a jogerős záradékkal ellátott öröklési bizonyítvány, illetve hagyatéki végzés alapján fizethető ki a fel nem vett nyugellátás.

Nyugdíjas személy elhalálozását (ha özvegy nem maradt utána) a halotti anyakönyvi kivonat másolatának a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz (1820 Budapest, vagy 1139 Budapest, Váci út 73.) való eljuttatásával kell bejelenteni. Fel kell tüntetni az elhalt személy nyugdíjas törzsszámát vagy ennek hiányában az utolsó pontos lakcímét. A bejelentést személyesen, postai úton, esetleg elektronikus ügyintézés keretében is meg lehet tenni, de temetkezési vállalkozó segítségét is kérheti.

Az özvegyi nyugdíj

Özvegyi nyugdíj címén a jogosultat ideiglenes özvegyi nyugdíj és özvegyi nyugdíj illeti meg.

Ki a jogosult, azaz kinek a részére állapítható meg az özvegyi nyugdíj?

Özvegyi nyugdíjat a házastárs, a bejegyzett élettárs, az elvált házastárs és az élettárs kaphat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén.

Ki minősül élettársnak?

Élettársi kapcsolat áll fenn két olyan házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nélkül közös háztartásban érzelmi és gazdasági közösségben (életközösségben) együtt élő személy között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi kapcsolata vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenes ági rokonságban vagy testvéri, féltestvéri kapcsolatban.

A házastárs milyen feltételek mellett jogosult özvegyi nyugdíjra?

Özvegyi nyugdíjra az jogosult, akinek házastársa, bejegyzett élettársa (a továbbiakban együtt: házastárs) az öregségi nyugdíjasként halt meg, vagy akinek házastársa a nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati időt megszerezte. (Lásd: Hozzátartozói nyugellátásról szóló tájékoztató.)

Az élettárs milyen feltételek mellett jogosult özvegyi nyugdíjra?

Az élettárs – a jogszerzőre előírt feltételek fennállása esetén – csak akkor jogosult özvegyi nyugdíjra, ha élettársával annak haláláig egy év óta megszakítás nélkül együtt élt és gyermekük született, vagy megszakítás nélkül tíz év óta együtt élt, feltéve, hogy az együttélésük (vagy annak akár csak egy része) alatt özvegyi nyugdíjban nem részesült.